Otáčanie bremena pomocou mostového žeriavu o 90°

Publikované: 1. novembra 2023

Jednou z posledných realizácií špeciálneho žeriavu ABUS šitého na mieru pre veľmi náročné a presné montážne procesy bola dodávka a montáž 60t dvojnosníkového žeriavu ABUS ZLK pre výrobcu čerpadiel KSB. Ročne sa v montážnej hale výrobcu vyrobí až 40 nadrozmerných  čerpadiel  používaných v staniciach na pitnú vodu alebo odsoľovanie morskej vody, pričom na každý jeden výrobný krok je potrebný žeriav. Komponenty až do 20 metrov vysokých čerpadiel sa jednotlivo premiestňujú po hale a kompletizácia čerpadla prebieha v zavesení. 

Podrobná analýza pohybu konštrukčných častí

Pre presné pochopenie manipulačnej a transportnej úlohy žeriavového systému boli definované: výška zdvihu, dĺžky jednotlivých komponentov a ich hmotnosti,  ako aj maximálna prípustná odchýlka lana od zvislej polohy. 13 až 45 ton ťažké motory alebo 2,5 až 15 ton ťažké kolená je potrebné zdvíhať alebo otáčať.  Po montáži nasleduje ešte zmena umiestnenia výrobkov v rámci haly: prostredníctvom žeriavu sa dostávajú hotové zmontované čerpadlá na testovaciu stanicu.  Tam sa spájajú so systémom rúr, ktoré simulujú rôzne tlaky a dodávané množstvo vody, ako aj výšky hladiny vody pri prílive a odlive.  Až keď je čerpadlo vodotesné a funkčné, pripraví sa na expedíciu v ležiacej polohe a preto sa znova otočí o 90° .

Vďaka vhodnej kombinácií sériových štandardných žeriavových komponentov s konfigurovateľnými dielmi sa stala výška investície do žeriavu v porovnaní s investíciou do špeciálnej technológie nižšou. Výhodou použitia štandardných komponentov je aj dostupnosť náhradných dielov.

Precízny  priebeh montáže

Dvojnosníkový žeriav ABUS ZLK je vybavený dvomi pojazdnými mačkami. Tieto sú nakonfigurované tak, že vzájomné priblíženie oboch kladkostrojov je minimálny, čím sa redukuje  odchýlka lán od zvislej polohy.  Zostávajúca odchýlka lán sa vyriešila konštrukčne. Pre maximálnu hmotnosť čerpadla 50 ton vypočítali odborníci  ABUS rezervnú kapacitu a navrhli 60 tonový mostový žeriav, pričom každá mačka je schopná  zodvihnúť celú hmotnosť konštrukčných celkov. 

Požiadavky na uchopenie bremena a vybavenie žeriavu, ktoré ešte viac uľahčuje prácu so žeriavom spracoval dodávateľ žeriavu  v spolupráci s výrobným riaditeľom KSB.  Z požiadavky KSB mať možnosť voliť zo štyroch rýchlostí zdvihu vznikol variant ovládania „super jemný zdvih“.  Doplnením super jemného zdvihu k možnosti plynulého zrýchlenia zdvihového mechanizmu na báze frekvenčného meniča Abuliner môže obsluha žeriavu prepnúť zdvihové motory do veľmi pomalého a tým mimoriadne citlivého rýchlostného rozsahu. V tomto rozsahu je možné taktiež plynule zrýchliť a zabrzdiť.  Super jemný zdvih sa osvedčil pri lícovaní komponentov a nasadzovaní hriadeľov na milimeter presne, čo umožňuje presný sled montáže. Taktiež zdvihový mechanizmus pracuje v normálnom režime s rýchlymi akceleráciami a vysokými rýchlosťami.  Na ďalšie zvýšenie rýchlosti bola v žeriave zabudovaná prídavná funkcia „High Speed“. Zdvihový mechanizmus vyhodnotí hmotnosť zaveseného bremena a umožní obsluhe urýchliť zdvih háku podľa hmotnosti bremena nad frekvenciu 50 Hz, ktorá je v miestnej elektrickej sieti. Pri zdvihových procesoch s nižšími nosnosťami ako je menovitá alebo s prázdnym hákom je možné využitie frekvencie do 100 Hz, ktoré zodpovedá dvojnásobne vyšším rýchlostiam zdvihu ako je menovitá rýchlosť.  Pri dvadsaťmetrovej výške haly a s montážnou jamou o hĺbke 5 metrov sa takýto ešte rýchlejší transport komponentov oplatí a znamená vzácnu úsporu času. Na základe požiadavky na presné vedenie háku je žeriav vybavený mačkou konštrukčného typu „Z“. Pri tomto lanovom kladkostroji sa nepoužíva natočenie jedného konca lana na lanový bubon a pevné pripevnenie druhého konca – ako je inak bežné – ale obidva konce sú navinuté na samostatné bubny. Tým sa dosahujú kompaktné rozmery mačky aj napriek vysokým zdvihom hákov a dlhým  lanám. Navyše pri tomto konštrukčnom type nevzniká  kolísanie háku, čo by nespĺňalo požiadavku precízneho spájania konštrukčných častí čerpadiel. 

Ďalším prvkom, ktorý uľahčuje montáž nadrozmerných čerpadiel je veľký display s indikáciou bremena. Časť montáže prebieha bez dohľadu na montované dielce, napríklad pri nasadzovaní dlhších hriadeľov do obežných kolies čerpadla, kde je nevyhnutná veľká citlivosť. Pri tom pomáha pohľad na indikátor bremena, ktorý informuje o momente najnižšej hmotnosti bremena, čo hovorí o tom, kedy zapadne  hriadeľ do vnútra otvoru obežného kolesa.   

Nový žeriav integrovaný v existujúcej hale

Statické a konštrukčné osobitosti architektúry znamenajú často špeciálne výzvy pre dodávateľa žeriavov. V tomto prípade hala spoločnosti KSB z roku 1972 nedovoľovala žiadne zosilnenie železobetónových prvkov haly.  Pre požiadavku na nízkeho zaťaženia haly a existujúcej žeriavovej dráhy sa nový dvojnosnikový žeriav o rozpätí 27 m inštaloval na existujúcu žeriavovú dráhu, pričom ovládanie oboch žeriavov je navzájom prepojené tak, že nemôžu súčasne jazdiť v tom istom priestore haly, čím sa vylúčilo preťaženie statiky haly. Zároveň na redukciu kolesových tlakov nového žeriavu a tým pádom na odbremenenie žeriavovej dráhy sa použilo 8-kolesové prevedenie pre obidva nosníky žeriavu. Pri tomto variante sa namiesto spoločného priečnika navrhli dva vzájomne prepojené priečniky. Tým sa zdvojnásobilo množstvo kolies a teda tlak na koleso sa znížil na polovicu.

C:\Users\iteco-13\Desktop\BLOGY www.itecozeriavy.sk\otáčanie bremena o 90 stupňpv.jpgC:\Users\iteco-13\Desktop\BLOGY www.itecozeriavy.sk\otáčanie bremena  ABURemote.jpg

Nový žeriav tiež zlepšil pracovné podmienky 20 pracovníkov v hale. Existujúce stropné osvetlenie prinášalo pomerne dostatočné svetlo, ale napriek tomu si želali montéri silnejšie halové osvetlenie, čo sa dosiahlo štyrmi halogénovými svetlami upevnenými na nosníku žeriavu. Ďalej je žeriav vybavený pamäťou kolektívu bremien a obidve mačky ako aj nosník žeriavu sú vybavené lávkou pre údržbové práce. Všetky pohyby žeriavu ako aj zdvihový  mechanizmus sú riadené frekvenčnými meničmi Abuliner.

Na obsluhu oboch mačiek pracujúcich nezávisle od seba pri otáčaní bremena je použité rádiové diaľkové ovládanie s tromi  joystickmi. Pojazd žeriavu sa ovláda ľavým joystickom a každá mačka má na pojazd ako aj zdvíhanie a spúšťanie svoj vlastný joystick. Tak môže obsluha žeriavu obsluhovať obidva lanové kladkostroje rozdielne rýchlo ako aj protichodne, čím sa vykonáva otáčanie bremena. Obsluha môže taktiež nechať dôjsť obe mačky k sebe,  čím sa dlhšie skompletizované stavebné diely čerpadiel môžu zavesiť na jeden hák. Ak sa naproti tomu konštrukčná časť prepravuje v ležatej polohe, môže byť na vysielači ovládača frekvenčného meniča prepnuté na funkciu „spoločná prevádzka 1011“. Potom jazdia zdvíhajú a spúšťajú oba lanové kladkostroje len prostredníctvom jedného hlavného joysticku a vykonajú tak rovnaký pohyb. Všetky prídavné funkcie, ako indikácia spoločných alebo jednotlivých bremien, alebo super jemný zdvih atď. sú obsluhovateľné prostredníctvom rádiového diaľkového ovládania a čitateľné na jeho osvetlenom displeji. Spoločnosť ITECO ŽERIAVY s.r.o. je zástupcom spoločnosti ABUS na Slovensku. Za desať rokov realizovala mnoho štandardných a neštandardných aplikácií so žeriavmi ABUS, ktoré sa vyznačujú známou nemeckou kvalitou a spoľahlivosťou. Produkty a riešenia ABUS a ITECO ŽERIAVY sú šité na mieru od projektovania, cez dodávku a montáž až po následnú dlhodobú starostlivosť o zariadenia ako aj ich obsluhu. Potešujúcim dôkazom spoľahlivosti spoločnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o. je jej desaťročné pôsobenie na trhu ako aj nedávne udelenie certifikátu solventnosti BISNODE. Certifikát solventnosti sa vydáva na základe ekonomických výsledkov a pozície spoločnosti na trhu a radí spoločnosť ITECO ŽERIAVY s.r.o. medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti. Certifikát solventnosti dosahuje len 1% firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás