Možnosti upevnenia otočných žeriavov

Publikované: 5. októbra 2023

Otočné stĺpové žeriavy do stredných nosností je možné veľmi hospodárne namontovať – ukotviť na existujúcu podlahu  resp. medzistropnú dosku pomocou nášho kotevného systém s kruhovou / štvorcovou oceľovou medzidskou (roznášacou pľatňou) a špeciálnych chemických kotiev vyvinutých pre dynamické zaťaženie – ktoré sa po montáži zapustia do kotevnej dosky. Najbežnejší spôsob kotvenia otočných stĺpových žeriavov ABUS v prípade nedostočne únosných podláh je kotvenie na vopred pripravený základ s kotevnými tyčami resp. ideálnymi kotvami ABUS.

Upevnenie stĺpových otočných žeriavov

Základ s kotevnými skrutkami

Najbežnejší spôsob upevnenia stĺpových otočných žeriavov je pomocou kotevných tyčí. Tieto sa zalejú do betónového základu. ABUS k tomu dodáva kotvy a oceľovú šablónu pre polohovanie a vyrovnanie kotevného koša a údaje pre vytvorenie základu s výstužami požadované normou DIN 1045-1.

Základ s ideálnymi kotvami ABUS

Takzvané ideálne kotvy ABUS ponúkajú inteligentnú alternatívu upevnenia v tých prípadoch, kde má neskoršie stanovisko žeriavu zostať zatiaľ voľné pre prechod a prejazd. Kotevné tyče rozdelené na dva diely sa vzájomne spoja puzdrami. Puzdra končia v jednej rovine s plochou podlahy a sú chránené krytmi. Pre upevnenie žeriavu sa do puzdier zaskrutkujú čapy so závitom.

Medzi-doska na betónovej podlahe

Na existujúcich vhodných betónových podlahách je možné upevnenie realizovať pomocou štvorcovej medzi-dosky. Po prevŕtaní a vysekaní podlahovej dosky sa umiestnia kotvy a zalejú sa. ABUS dodáva medzi-dosky a na prianie vhodné zemné kotvy.

Medzi-doska na medzi-stropnej doske

Alternatívou je montáž medzi-dosky na vhodnom betónovom strope s priechodzími kotvami. ABUS dodáva medzi-dosky a na prianie vhodné kotvy.

Žeriavy LS a LSX je možné veľmi hospodárne namontovať pomocou nášho kotevného upevňovacieho systému. Používajú sa špeciálne chemické kotvy vyvinuté pre dynamické záťaže, ktoré sa pri montáži kompletne zapustia do kruhovej kotevnej dosky. ABUS dodáva kotevné dosky, potrebné kotvy a kruhové debnenia pre zaliatie.

Kotevná doska na betónovej podlahe/betónovom strope

Vyrovnanie a zaliatie

Bezpečná práca si vyžaduje dôkladné vyrovnanie žeriavu pred jeho uvedením do prevádzky. Nie vždy sú existujúce podlahy dostatočne rovné, aby túto požiadavku zaručili. Všetky upevňovacie systémy našich stĺpových otočných žeriavov preto ponúkajú možnosť potrebného nastavenia pomocou montážnej štrbiny. Následné podliatie žeriavu potom zaručuje jeho stabilitu.


Upevnenie nástenných otočných žeriavov

Nástenné otočné žeriavy (otočné konzolové žeriavy) môžeme kotviť:

  • na oceľových podperách pomocou nástenných konzol/nástenných ložísk – najbežnejší spôsob,
  • na oceľovobetónových podperách pomocou upínacích konzol – objímok, 
  • na oceľovobetónových stenách alebo podperách  -pomocou naváracích platní prikotvených k podperám alebo stene, 
  • alebo je možné naváracie platne navariť na oceľový stĺp, 
  • na oceľovo betónových stenách pomocou nástenných konzol a priechodzích kotiev.

Na oceľových podperách pomocou nástenných konzol/nástenných ložísk

Najjednoduchší spôsob upevnenia nástenných otočných žeriavov je ich priskrutkovanie k oceľovým podperám. Podpery musia byť staticky dostatočne dimenzované (prípadne je nevyhnutné vykonať ich zosilnenie) a musia mať dostatočne širokú pripojovaciu plochu. Všetky nástenné otočné žeriavy ABUS ponúkajú túto možnosť upevnenia pri dodávke v sériovom vybavení. U typov LW a LWX prostredníctvom nástennej konzoly, u typu VW priamym priskrutkovaním oboch nástenných ložísk.

Na oceľovobetónových podperách pomocou upínacích konzol

Na staticky vhodných, štvorcových alebo obdĺžnikových oceľovobetónových podperách, ktoré je možné zo všetkých strán obopnúť, je možné nástenné otočné žeriavy pripevniť pomocou upínacích konzol. Prostredníctvom závitových tyčí sa dosiahnu potrebné upínacie sily, aby bolo možné žeriav na podpere držať v požadovanej výške. Podpera preto musí byť dostatočne široká. ABUS dodáva upínaciu konzolu dimenzovanú na rozmery podpery s potrebným upevňovacím materiálom.

Betónové steny alebo podpery je možné zaliatím vhodných montážnych platní so spätným kotvením pripraviť ako spodnú konštrukciu pre upevnenie nástenných otočných žeriavov pomocou naváracích platní. Pri príprave stavby je nevyhnutné dávať pozor na to, aby montážne platne ležali v rovnakej úrovni a mali kolmé pripojovacie plochy. Naváracie platne sa zvaria so spodnou konštrukciou. Nástenná konzola príp. nástenné ložisko žeriavu sa naskrutkujú na naváraciu platňu. ABUS dodáva naváracie platne s potrebnými upevňovacími skrutkami.

Na oceľovobetónových stenách alebo podperách pomocou naváracích platní

Na oceľových podperách pomocou naváracích platní

Naváracie platne je možné taktiež priamo privariť k oceľovým podperám alebo k nosným oceľovým konštrukciám, ak sa tieto nemajú alebo nesmú prevŕtať. (bez obrázku)

Upevnenie na dostatočne zaťažiteľných oceľovobetónových stenách sa robí pomocou nástenných konzol. U typov LW a LWX je nástenná konzola súčasťou dodávky. U typov VW je k dispozícii ako doplnkové vybavenie. Nástenné konzoly sa na stenu pripevňujú sa použitím kotevných skrutiek a proti-platní. Dodávka ABUS zahŕňa kotevné tyče prispôsobené hrúbke steny, protiplatne a potrebný pripevňovací materiál.

Na oceľovobetónových stenách pomocou nástenných konzol a priechodzích kotiev

Kontrola statiky

Otočné žeriavy prenášajú sily a momenty do budov a nosných konštrukcií. Staticky dostatočné dimenzovanie je základný predpoklad pre bezpečnú prevádzku žeriavu. Požiadajte statika o preverenie statickej dimenzácie.

kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás