Pravidelné odborné prehliadky a skúšky

Pravidelné inšpekčné prehliadky:


Pravidelné inšpekcie zdvíhacích zariadení odbornými technikmi vyškolenými priamo u výrobcu ABUS a v ITECO ŽERIAVY v zmysle ISO 9927–1, STN 27 0102, bezpečnostnotechnických požiadaviek výrobcu a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9. Inšpekčné prehliadky zabezpečia spoľahlivý technický stav a bezpečnosť zdvíhacích zariadení a sú prevenciou pred neočakávanými poruchami a prestojmi vo výrobe.


Inšpekčné prehliadky po 10 rokoch prevádzky:


Inšpekčné prehliadky po 10 rokoch prevádzky zdvíhacieho zariadenia odbornými technikmi vyškolenými priamo u výrobcu ABUS a v ITECO ŽERIAVY v zmysle ISO 9927–1, bezpečnostnotechnických požiadaviek výrobcu a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9. Rozšírená inšpekčná prehliadka po 10 rokoch v porovnaní s bežnou inšpekčnou prehliadkou navyše zahŕňa:
- kontrola opotrebenia prevodovky zdvihu, výmena oleja (ak nie je prevodovka bez údržbová)
- kontrola opotrebenia ozubení na lanovom bubne, pohone zdvíhacieho ústrojenstva, pohonoch pojazdu mačky a mosta žeriavu - vrátane ich mazania


Odborné prehliadky a odborné skúšky predpísané vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z.z:


Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení – elektro časť a strojnú časť - odbornými pracovníkmi (revíznymi technikmi), ktorí sú pravidelne školení a oboznamovaní s novými predpismi a vybavení potrebnými meracími prístrojmi, pravidelne kontrolovanými a kalibrovanými.


Zostatková životnosť


Vypočítame zostatkovú životnosť mechanizmu zdvihu. Každé zdvíhadlo má určenú teoretickú životnosť. Po jej uplynutí je predpísané na zdvíhadle vykonať generálnu opravu. Ak nedôjde k posúdeniu zostávajúcej životnosti, je predpísané a nevyhnutné generálnu opravu vykonať po 10 rokoch. Sledovanie stavu predpisuje ISO 12482-1 časť 6.1a, časť 8.1, príloha A.3, výrobca zdvíhadla a tým aj vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z,. Interval posúdenia zostávajúcej životnosti mechanizmu zdvihu je 1 x za rok.


Posúdenie pred generálnou opravou


Autorizovaným znalcom ABUS vykonáme posúdenie pred generálnou opravou. Pri dosiahnutí teoretickej životnosti sa zdvíhadlo môže ďalej prevádzkovať až po generálnej oprave celého zdvíhacieho ústrojenstva, ktorú smie vykonať len autorizovaný znalec výrobcu. Znalec posúdi, ktoré časti zdvíhadla sa musia vymeniť, určí novú teoretickú životnosť a maximálnu dobu do ďalšej generálnej opravy.


Zvláštne posúdenie


Autorizovaný znalec výrobcu posúdi zdvíhacie zariadenie. Výrobca počíta s teoretickou životnosťou nosnej konštrukcie žeriavu asi 20 rokov. ISO 12482-1 predpisuje vykonať zvláštne posúdenie žeriavu najneskôr do 20 rokov.


Opakované úradné skúšky


Zabezpečíme vykonanie opakovanej úradnej skúšky zdvíhacieho zariadenia na základe vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. Opakovaná úradná skúška je predpísaná pri zdvíhacích zariadeniach nad 1 t každých 10 rokov.


kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás