Inšpekcie, prehliadky a skúšky žeriavov

Pravidelné inšpekčné prehliadky

Pravidelné inšpekcie zdvíhacích zariadení odbornými technikmi vyškolenými priamo u výrobcu ABUS a v ITECO ŽERIAVY v zmysle ISO 9927–1, bezpečnostnotechnických požiadaviek výrobcu, zákona 124/2006, §13, ods. 3 a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9. Inšpekčné prehliadky zabezpečia spoľahlivý technický stav a bezpečnosť zdvíhacích zariadení a sú prevenciou pred neočakávanými poruchami a prestojmi vo výrobe.


Zostatková životnosť

Vypočítame zostatkovú životnosť mechanizmu zdvihu. Každé zdvíhadlo má určenú teoretickú životnosť. Po jej uplynutí je predpísané na zdvíhadle vykonať generálnu opravu. Ak nedôjde k posúdeniu zostávajúcej životnosti, je predpísané a nevyhnutné generálnu opravu vykonať po 10 rokoch. Sledovanie stavu predpisuje ISO 12482-1 časť 6.1a, časť 8.1, príloha A.3, výrobca zdvíhadla a tým aj zákon 124/2006, §13, ods. 3 a vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z,. Interval posúdenia zostávajúcej životnosti mechanizmu zdvihu je 1 x za rok.

Inšpekčné prehliadky po 10 rokoch prevádzky

Inšpekčné prehliadky po 10 rokoch prevádzky zdvíhacieho zariadenia odbornými technikmi vyškolenými priamo u výrobcu ABUS a v ITECO ŽERIAVY v zmysle ISO 9927–1, bezpečnostnotechnických požiadaviek výrobcu, zákona 124/2006, §13, ods. 3 a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9. Rozšírená inšpekčná prehliadka po 10 rokoch v porovnaní s bežnou inšpekčnou prehliadkou navyše zahŕňa:

 • kontrola, meranie a namazanie ozubenia na pohone zdvihu (ozubenie na výstupnej hriadeli prevodovky zdvihu do bubna a ozubenie na lanovom bubne), výmena oleja v prevodovke zdvihu (ak nie je prevodovka bez údržbová)
 • výmena tesnenia medzi bubnom zdvihu a prevodovkou
 • kontrola a namazanie ozubenia na pohonoch pojazdu mačky
 • kontrola a namazanie ozubenia na pohonoch pojazdu mostu

inspekcie

Odborné prehliadky a odborné skúšky predpísané vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení – elektro časť a strojnú časť - odbornými pracovníkmi (revíznymi technikmi), ktorí sú pravidelne školení a oboznamovaní s novými predpismi a vybavení potrebnými meracími prístrojmi, pravidelne kontrolovanými a kalibrovanými. Termíny prehliadok a skúšok sú nasledovné:

 • zdvíhacie zariadenia do 1000kg vrátane
  • odborná prehliadka každé 3 roky
  • odborná skúška každých 6 rokov
 • zdvíhacie zariadenia nad 1000kg
  • odborná prehliadka každé 2 roky
  • odborná skúška každé 4 roky
  • opakovaná úradná skúška každých 10 rokov
 • žeriavová dráha na 1000kg
  • odborná prehliadka každý 1 rok
  • odborná skúška každé 2 roky
  • opakovaná úradná skúška každých 10 rokov

Posúdenie pred generálnou opravou

Autorizovaným znalcom ABUS vykonáme posúdenie pred generálnou opravou. Pri dosiahnutí teoretickej životnosti sa zdvíhadlo môže ďalej prevádzkovať až po generálnej oprave celého zdvíhacieho ústrojenstva, ktorú smie vykonať len autorizovaný znalec výrobcu. Znalec posúdi, ktoré časti zdvíhadla sa musia vymeniť, určí novú teoretickú životnosť a maximálnu dobu do ďalšej generálnej opravy.


Kontrola nosnej konštrukcie

Výrobca počíta s teoretickou životnosťou nosnej konštrukcie žeriavu asi 20 rokov. Odbornými technikmi vyškolenými priamo u výrobcu ABUS a v ITECO ŽERIAVY vykonáme dôkladnú vizuálna kontrolu nosnej konštrukcie a v prípade potreby navrhneme ďalšie opatrenia na zabezpečenie ďalšieho bezpečného používania zdvíhacieho zariadenia.


Opakované úradné skúšky

Zabezpečíme vykonanie opakovanej úradnej skúšky zdvíhacieho zariadenia na základe vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. Opakovaná úradná skúška je predpísaná pri zdvíhacích zariadeniach nad 1 t každých 10 rokov.

inspekcie2
kontakt

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás